ZWROTY REKLAMACJE

 Zwroty, reklamacje :

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: 
1. pisemnie na adres: FASTRYGA ul.Małeckiego 24 60-708 Poznań
2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@fastryga.pl
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
1. od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą,
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: FASTRYGA ul Małeckiego 24 60-708 Poznań
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 
(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; 
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 
(4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Fastryga nie odbiera przesyłek zwrotnych za pobraniem.
Zwrorowi nie podlegają towary przygotowane lub zamówione na specjalne życzenie klienta to znaczy zamówione z oferty katalogowej ( nie dostępne w sklepie internetowym), cięte na odpowiedni wymiar , barwione w okreslonym kolorze itp. 
Zwrot bez zadawania pytań jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. 
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Fastryga.pl 60-704 Poznań ul Małeckiego 14 . Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć potwierdzenie, oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia na piśmie , telefonicznie lub emailem do momentu realizacji zamówienia to znaczy do chwili jego wysłania do klienta. Po tym terminie zamawiający ponosi koszty wysłania przesyłki według cennika Fastryga.pl (koszt wysyłki wybiera klient w momencie dokonywania zakupów) oraz zwrotu do nadawcy według cennika Poczty Polskiej. 

Uwaga. 
Reklamacje związane z brakiem doręczenia przesyłki rejestrowanej ( list polecony, paczka pocztowa) nie będą rozpatrywane jeżeli adresat wyraził pisemna zgodę u swojego operatora pocztowego na doręczanie korespondencji do skrzynki oddawczej ( bez konieczności uzyskania podpisu Adresata - zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12.06.2003r. Prawo Pocztowe), a Poczta Polska realizując jego wolę i działając w oparciu o ustalone procedury dokonała takiego doręczenia oraz odnotowała ten fakt w stosownych dokumentach. W takim przypadku przesyłkę będziemy traktować jako doręczoną. Dalsze roszczenia można kierować wyłącznie do Poczty Polskiej.